Wspieramy

Szkoła Spec­jalna nr 109 w Warszawie

http://​www​.zs109​.waw​.pl/

Od początku 2012 roku Car­olina Fleet Man­age­ment, w ramach pro­gramu „Dealer dobrych uczynków”, wspiera sto­warzysze­nie „Rozu­mieją nas” dzi­ała­jące przy szkole spec­jal­nej nr 109 w Warsza­wie. Nasi pra­cown­icy jeżdżą z cud­ownymi dzieci­akami na wycieczki, wyjś­cia do kin czy teatrów, orga­nizują dni otwarte w salonie a także uczest­niczą w innych pro­jek­tach szkoły – takich jak „Marz kartkę” — czyli wspólne mal­owanie świątecznych kartek. Obu stronom daje to dużo radości, uczy przełamy­wa­nia barier, jest bardzo rozwi­ja­ją­cym i pięknym doświadczeniem.

Poniżej gale­ria ze spotkań z naszymi podopiecznymi:


 

Zawodowa Grupa Arbitrów

http://​arbi​trzy​.pl/

My się pol­skiej piłki nie wsty­dz­imy, a nawet ją wspier­amy! Spon­soru­jemy Zawodową Grupę Arbi­trów, która jest pier­wszą w Polsce grupą kilku­nastu pro­fesjon­al­nych sędz­iów, nieza­leżnych od PZPN-​u i innych związków piłkars­kich. Zawodowa Grupa Arbi­trów liczy kilku­nastu sędz­iów — pro­fesjon­al­istów z ogrom­nym doświad­cze­niem, którzy stale sędz­i­ują roz­gry­wki: Ligowca, Prask­iej Ligi Piłki Halowej i Legii Biznes Cup a także różne puchary, turnieje i mis­tr­zostwa piłki nożnej.


 

Anna Kamińska

http://​www​.anna​-kamin​ska​.pl/

Od 2012 r. wspier­amy również wybit­nego sportowca, mis­trzynię świata w Rowerowej Jeździe na Ori­en­tację – Annę Kamińską. Według klasy­fikacji kra­jowej Pucharu Pol­ski, od pię­ciu lat jest najlep­szą seniorką w Polsce. To nie koniec jej sportowych sukcesów — aż 23-​krotnie zdobyła tytuł mis­trzyni Pol­ski w MTBO (Moun­tain Bike Ori­en­teer­ing). Kamińska jest też niezwykle lubiana, czego dowo­dem jest tytuł Najpop­u­larniejszego Sportowca Roku 2012 w plebis­cy­cie na sportowca Warszawy.

Podziel się ze znajomym

Szy­bki dostęp

Oferta

Na czym pole­gają nasze usługi?


Flex Rent

Kalku­la­tor wyna­jmu krótkoterminowego


Full Ser­vice Leasing

Kalku­la­tor wyna­jmu długoterminowego

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA