Car­olina Flex RentPotrze­bu­jesz samo­chodu „na wczo­raj”?
 


 


 

Nie wiesz na jak długo?Ta usługa jest właśnie dla Ciebie!

Car­olina Flex Rent jest usługą przez­nac­zoną dla osób staw­ia­ją­cych na elasty­czność. Wyna­j­mu­jemy samo­chody na okres dopa­sowany do Twoich potrzeb. Dys­ponu­jemy flotą nowych, nieza­wod­nych samo­chodów marki Toy­ota, które wymieni­ane są po upły­wie maksy­mal­nie dwóch lat. Ryzyko i koszty związane z ser­wisowaniem i naprawą pojazdów oraz zaku­pem i wymi­aną opon zostają po naszej stronie. Dla Two­jego bez­pieczeństwa i kom­fortu samo­chody posi­adają pakiet Car­olina Asis­tance, który jest do Two­jej dys­pozy­cji na tere­nie całej Europy.

I to wszys­tko w cenie wyna­jmu samo­chodu na czas wyz­nac­zony przez Was. Płacisz tylko za paliwo i płyn do spryski­waczy, reszte zostaw nam…

Samo­chody objęte są pełnym paki­etem ubez­pieczeniowym jed­nak obciążonym udzi­ałem włas­nym w przy­padku szkody z AC maksy­mal­nie do 1500 pln netto.

Podziel się ze znajomym

Nasze usługi

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA