Full Ser­vice Leasing

Samochód otrzy­mu­jesz bez angażowa­nia włas­nych pieniędzy a co miesiąc pono­sisz tylko fak­ty­czne koszty użytkowa­nia auta w postaci stałej, miesięcznej raty. Full Ser­vice Leas­ing dedykowany jest fir­mom, które chcą skupić się na włas­nym biz­ne­sie a zarządzanie flotą chcą dedykować specjalistom.

Usługa ta polega na przekaza­niu nam wszys­t­kich czyn­ności związanych z obsługą samo­chodów, a niema­ją­cych związku z pod­sta­wowym pro­filem dzi­ałal­ności Klienta. Wprowadza­jąc pro­jekt out­sourcin­gowy pro­ponu­jemy zmi­anę i opty­mal­iza­cję pro­cesów zarządza­nia flotą samo­chodową w firmie.

Przed­siębiorstwo w ramach swo­jego roz­woju i ekspan­sji rynkowej potrze­buje coraz więk­szą ilość pojazdów, co z kolei nieuchron­nie wiąże się ze wzrostem kosztów na:

zakup pojazdów:koszt pieniądza zaan­gażowanego w zakuputrata możli­wości biz­ne­sowych – zakup samo­chodów wymusza rezy­gnację z części zaplanowanych inwestycjiobsługę samochodów:więk­sze zatrud­nie­nie w dziale admin­istru­ją­cym flotą

koszty bieżącej eksploatacjiDlat­ego wybór usługi Full Ser­vice Leas­ing w Car­olina Fleet Man­age­ment gwaran­tuje korzys­tanie z floty samo­chodowej bez konieczności inwest­owa­nia pieniędzy w zakup pojazdów a także opty­mal­iza­cję kosztów i opiekę naszych spec­jal­istów zarządza­ją­cych flotą.

I to wszys­tko w cenie wyna­jmu samo­chodu na czas wyznac­zony przez Ciebie. Płacisz tylko za paliwo i płyn do spryski­waczy, resztę zostaw­iasz nam.

Podziel się ze znajomym

Nasze usługi

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA