Assistance

Car­olina Assis­tance ma za zadanie udzie­le­nie Kierowcy niezbęd­nych infor­ma­cji oraz pomocy w przy­padku, gdy dal­sza jazda samo­cho­dem nie jest możliwa. Doty­czy to głównie:

  • awarii samo­chodu unieruchami­a­jącej pojazd (z wyjątkiem naprawy i/​lub wymi­any ele­men­tów eksploatacyjnych)
  • kradzieży
  • błędu w pilotażu (np: brak lub niewłaś­ciwe zatankowane paliwo, zatrza­śnię­cie kluczyków w aucie, rozład­owanie aku­mu­la­tora, utraty powi­etrza w oponie)
  • kolizji/​wypadku drogowego

W zależności od zaist­ni­ałej sytu­acji Car­olina Assis­tance pode­j­muje następu­jące działania:

  • Próba usprawnienia samo­chodu na miejscu zdarzenia,
  • W przy­padku, gdy dal­sza jazda jest niemożliwa, holowanie i zapewnie­nie samo­chodu zastępczego (pod­staw­ie­nie we wskazane miejsce przez użytkown­ika), ewen­tu­al­nie kon­tynu­ację podróży innym środ­kiem trans­portu: auto­bus, tak­sówka, pociąg, samolot lub pomoc w zor­ga­ni­zowa­niu noclegu.

W przy­padku pytań, uwag czy wąt­pli­wości odnośnie bieżącej eksploat­acji samo­chodu zastępczego lub zasad korzys­ta­nia z Assis­tance, prosimy o kon­takt z dzi­ałem oper­a­cyjnym Car­oliny Fleet Man­age­ment pod numerami:

t. 22 492 56 70
t. 22 492 56 80
t. 22 492 56 90

w godz. 8.00 — 18.00

W przy­padku kolizji lub awarii za granicą, prosimy o kon­takt pod numerem:

t. +48 22 318 89 98
 

Samochód zastępczy

Samochód zastępczy przysługuje w przy­padku gdy:

  • użytkowany pojazd jest holowany (w wypadku usterki - przysługuje dopiero po uprzed­niej wery­fikacji przez ser­wis lub w razie wypadku, gdy pojazd jest unieruchomiony)
  • ser­wis stwierdzi, iż usunię­cie usterki/​naprawa potrwa dłużej niż 12 godzin

W przy­padku naprawy trwa­jącej dłużej niż 5 dni, samochód zastępczy z Assis­tance zostanie pod­mieniony na samochód z parku samo­chodów uży­wanych Car­oliny Fleet Man­age­ment. Ter­min i miejsce wymi­any usta­lane są indy­wid­u­al­nie z opiekunem floty

Po naprawie samo­chodu i otrzy­ma­niu infor­ma­cji z ser­wisu lub Car­oliny Fleet Man­age­ment, użytkownik zobow­iązany jest do jego odbioru i zwrotu samo­chodu zastępczego.

Miejsce odbioru oraz zwrotu samo­chodu zastępczego usta­lane są z Car­olina Assis­tance lub dzi­ałem oper­a­cyjnym Car­olina Fleet Man­age­ment

Samochód zastępczy należy zwró­cić w takim samym stanie w jakim został ode­brany — z uzu­pełnionym pali­wem

W przy­padku odd­a­nia samo­chodu w innym stanie niż był ode­brany i z nieuzu­pełnionym stanem paliwa, wszelkie koszty przy­wróce­nia do stanu fak­ty­cznego ponosi użytkownik.

Panel Klienta

Podziel się ze znajomym

Szy­bki dostęp

Oferta

Na czym pole­gają nasze usługi?


Flex Rent

Kalku­la­tor wyna­jmu krótkoterminowego


Full Ser­vice Leasing

Kalku­la­tor wyna­jmu długoterminowego

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA