Obsługa techniczna

Przeglądy /​naprawy:

 • powinny być wykony­wane zgod­nie z wyma­gani­ami pro­du­centa pojazdu co do okresu i prze­biegu (tol­er­ancja 500 km) dla zachowa­nia gwarancji,
 • powinny być wykony­wane w stac­jach ser­wisowych współpracu­ją­cych z Car­olina Fleet Management
 • na przegląd lub naprawą użytkownik umawia się indy­wid­u­al­nie z wybranym ser­wisem infor­mu­jąc o tym, że samochód obsługi­wany jest przez Car­olina Fleet Management
 • usługi ser­wisowe i naprawy są bez­gotówkowe — ser­wis wys­tawia fak­turę na Car­olinę Fleet Man­age­ment. Użytkownik nie pod­pisuje i nie odbiera żadnych faktur.
 • książka ser­wisowa powinna być uzu­peł­ni­ana i stem­plowana przy każdym przeglądzie,
 • użytkownik jest zobow­iązany do przeprowadza­nia bieżącej kon­troli stanu samo­chodu, a w szczegól­ności poziomu oleju sil­nikowego, płynu chłodzącego, płynu hamul­cowego, oświ­et­la­nia i ciśnienia w oponach.

Okre­sowe badanie techniczne:

 • zgod­nie z ustawą o ruchu dro­gowym każdy pojazd musi posi­adać aktu­alne bada­nia techniczne,
 • ter­min następ­nego obow­iązkowego bada­nia tech­nicznego zapisany jest w dowodzie rejes­tra­cyjnym pojazdu,
 • ter­mi­nowe doko­nanie bada­nia tech­nicznego jest obow­iązkiem Użytkown­ika.
   

Wyszukaj ser­wis w swo­jej okolicy

Panel Klienta

Podziel się ze znajomym

Szy­bki dostęp

Oferta

Na czym pole­gają nasze usługi?


Flex Rent

Kalku­la­tor wyna­jmu krótkoterminowego


Full Ser­vice Leasing

Kalku­la­tor wyna­jmu długoterminowego

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA