Ubezpieczenia

  • wszys­tkie samo­chody obsługi­wane przez Car­olina Fleet Man­age­ment są ubez­piec­zone w zakre­sie: OC/​AC/​NNW,
  • cer­ty­fikat zawar­cia ubez­pieczenia jest wydawany pod­czas odbioru pojazdu,
  • przed końcem ważności bieżącego cer­ty­fikatu zostanie dosłany do Państwa cer­ty­fikat na okres następny,
  • użytkownik ma obow­iązek kon­troli ważności polisy i w przy­padku gdy nie otrzyma cer­ty­fikatu z jej wznowie­niem pros­zony jest o kon­takt z dzi­ałem oper­a­cyjnym Car­olina Fleet Management.

Dowody rejestracyjne

Wymi­ana dowodu rejes­tra­cyjnego cza­sowego na stały dowód rejes­tra­cyjny

W celu wymi­any dowodu rejes­tra­cyjnego cza­sowego na dowód stały:

1. NA TERE­NIE WARSZAWY:
Jeżeli użytku­je­cie Państwo samochód na tere­nie Warszawy prosimy o dostar­cze­nie ory­gi­nału dowodu rejes­tra­cyjnego cza­sowego + kopii polisy ubez­pieczeniowej pojazdu do siedz­iby firmy Car­olina Fleet Man­age­ment do godziny 10:00.
Odbiór doku­men­tów nastąpi również w siedz­i­bie naszej firmy od godziny 15:00 do godziny 18:00 tego samego dnia.

2. POZA TERENEM WARSZAWY:
Jeżeli użytku­je­cie Państwo samochód poza Warszawą prosimy o przesłanie pocztą kuri­er­ską ory­gi­nału dowodu rejes­tra­cyjnego cza­sowy + kopii polisy ubez­pieczeniowej pojazdu do siedz­iby firmy Car­olina Fleet Man­age­ment. (Czas oczeki­wa­nia w przy­padku poczty kuri­er­skiej na stały dowód — 3 dni robocze)

Adres:
Car­olina Fleet Man­age­ment Sp z o.o. Sp. k.,
Al. Pry­masa Tysią­cle­cia 54
01 – 242 Warszawa

Zagu­bi­e­nie bądź kradzież dowodu rejes­tra­cyjnego, tablic rejes­tra­cyjnych lub karty pali­wowej.
Prosimy o kon­takt z naszym Dzi­ałem Oper­a­cyjnym pod numerem

22 492 56 70,
22 492 56 80,
22 492 56 90

W przy­padku konieczności prz­ere­je­strowa­nia auta prosimy o wysłanie pocztą kuri­er­ską lub dostar­cze­nie oso­biś­cie tablic rejes­tra­cyjnych z adresem zwrot­nym i numerem kon­tak­towym (komórkowym) do użytkown­ika na adres:

Car­olina Fleet Man­age­ment Sp z o.o. Sp. k.,
Al. Pry­masa Tysią­cle­cia 54
01 – 242 Warszawa

Panel Klienta

Podziel się ze znajomym

Szy­bki dostęp

Oferta

Na czym pole­gają nasze usługi?


Flex Rent

Kalku­la­tor wyna­jmu krótkoterminowego


Full Ser­vice Leasing

Kalku­la­tor wyna­jmu długoterminowego

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA